QUADRANS


QUADRANS
QUADRANS
quod assem quadraret, i. e. in quadrum vel quatuor partes redigeret, sic dictus, minima area pecunia Romanis fuit. Unde Plut in Cicerone, τὸ λεπτότατον χαλκοῦ νομίσματος κουαδράντην, dixisse Romanos scribit: quod cum Savotus neget. scriptulumque et sextulam, et quascumque partes aeris facit Volusius Maecianus, formas fuisse signatae pecuniae existimet, refellitur solide, a Frid. Gronovio, de Pecunia vet. l. 4. c. 12. Certe pro nummis minimis quadrantes ponit Phaedrus, l. 4. fab. 20. v. 8.
Qui dum quadrantes aggeras patrimonio,
Caelum fatigas sordidô periuriô.
Ubi sensus est, talem vel oboli nummique minimi gratiâ periurium committere: quae nota est ex characteribus Avari. Sic Herat. Serm. l. 2. Sat. 3. v. 93.
Forte minus locuples unô quadrante periret.
Iuvenalis, Sat. 7. v. 8.
Nam, si pieriâ quadrans tibi nullus in umbrâ
Ostendatur etc.
Nota eius, ut et trientis, rates erant: quemadmodum nota reliquae pecuniae areae ex altera parte erat Ianus geminus, ex altera rostrum navis, Ioh. Rosin. Antiqq. Rom. l. 8. c. 20. Hinc Lucilius quadrantes ratiros, i. e. ratis figurâ notatos et signatos vocat, uti adnotat Hadr. Turnebus, Adversar. l. 20. c. 30. Vide quoque Dalechampium, Not. ad Plin. l. 33. c. 3. Solvebant autem Romae Quadrantem, qui in thermis et balneis publicis lavabantur: unde rem quadrantariam balneum Seneca appellat, Ep. 86. quod tamen de viris solum intelligendum. Iuvenal. Sat. 6. v. 446.
Caedere Silvano porcum, quadrante lavari.
Pueri enim, qui balneas ingrediebantur publicas, ante decimum quartum annum, gratis lavabant: ut idem testatur, Sat. 2. v. 152.
Nec pueri nôrunt, nisi qui nondum aere lavantur.
Feminae item, ut idem, Sat. 6. cit. docet, ubi inter ea, quae virorum tantum essent, lavariquadrante ponit. Et Gloss. veteres. Quadrante virorum pretium: feminae vero gratis. Nec obstat locus Cicer. pro Caelio, ubi Clodiam is quadrantariam vocat: Noa enim, quod balneatori mercedem solvisset, sed quod ex amateribus eius perfacetus quidam quadrantes argenteorum locô in loculos miserat, sic appellatam fuisse, ex Plutarcho constat. Tandem vero Antoninus Pius sine mercede etiam Viris balneuna constituit, ut difcimus ex Iul. Capitolino, c. 7. et Athenaeo, Dipnosoph. l. 3. Centum quadrantes, i. e. 25. asses, sportula erat, quam tenuiores a suis Patronis avaris accipiebant: hanc aridam sportulam, vocat Martialis, l. 10. Epigr. 75. v. 11. Idem. l. 3. Epigr. 7. v. 1. dicens,
Centum miselli iam Valete quadrantes etc.
divitum notat σμικρολογίαν et avaram ambitionem, qui leviculâ pecuniâ miserorum clientulorum atque anteambulonum officia bene munerari existim abant. Et quidem, Nero cenam rectam, Clientibus exhibitam a potentioribus, redegerat ad
Sportulam, quae calathus fuit, quo primum obsonia dabantur: postea nentum Quadrantes: donec Domitianus, antiquatô illô Neronis edictô revocavit cenas, Suetonius in eo, c. 7. etc. Vide Ferrarium de Re Vesliar. et Mercurialem de Arte Gymn. illum, l. 3. c. 6. hunc, l. 1. c. 10. nec non infra Recta cena. aliter vox Quadrans sumitur, in lege Voconia, quam Q Voconius Saxa Tribun. Pleb. his verbis tulit: Nequi census esset, virginem neve mulierem supra Quadrantem suroum bonorum heredem intitueret, plusque cuiquam legaret, quam ad heredem heredesve perveniret: cuius meminit cicer. Verr. 3. Ibi enim Quadrans tres uncias rotius Assis, i. e. tertiam totius hereditatis partem, denotat, Thom. gowyn. Anthol. Rom. l. 3. sect. 4. c. 15. de Testamentis. Sed et Quadrans, nomen monetae apud Anglosminutioris, de qua Matthaeus Westmon. A. C. 1279. Quia denarius findi in duas paries pro obolis, et in quatisor partes pro quadrantibus, consuevit: ordinatum fuit, ad tollendam occasionem defalcationis monetae, quod rotundi essent denarii, oboli et quadrantes, apud Car. du Fresne Glossar. quem vide etiam Dissertat. de Numism. inferioris aevi, num. 93. ubi de lepto. quadrante et nummo. Porro, Quadrans, τὸ τούταρτον, in anno Aegyptiaco. Vide supra. Tandem et mensurae liquidorum species fuit. Martialis, l. 9. Epigr. 95. v. 1.
Addere quid cessas, puer, immortale Falernum?
Quadrantem duplica de seniore cado.
Ubi quadrans tres cyathos continens mensura est: uti docet Vir eruditus ad l. 1. Epigr. 28. Uti enim assem in 12. uncias, sic in totidem cyathos sextarium divisêre Romani etc.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

  • Quadrans —   [lateinisch] der, /... rantes, ein Viertel einer zwölfteiligen Skala. Als Masseneinheit galt bei den Römern: 1 Quadrans = ¼ As = 3 Unciae = 81,87 g. In das römische Münzsystem wurde diese Unterteilung übernommen, wobei der Quadrans in der Aes… …   Universal-Lexikon

  • Quadrans — Quad rans, n.; pl. {Quadrantes}. [L.] 1. (Rom. Antiq.) A fourth part of the coin called an as. See 3d As, 2. [1913 Webster] 2. The fourth of a penny; a farthing. See {Cur}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Quadrans — (röm. Antiq.), 1) 1/4 Theil jedes Ganzen, bes. 2) 1/4 As = 3 Unzen; daher 3) Kupfermünze, Anfangs 1/4 As, 3 Unzen; die noch übrigen haben den Herculeskopf u. drei Kugeln zum Gepräge, auf dem Revers ebenfalls drei Kugeln u. das Wort Roma, später… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Quadrans — (lat.), eigentlich nur »das Viertel«, speziell altröm. Kupfermünze mit dem Kopf des Herkules auf der einen Seite und einer Galeere auf der andern, = 1/4 As; auch Längenmaß, = 1/4 Fuß und Gewicht, = 3 Unciae = 81,86 g …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Quadrans — (lat.), der vierte Teil der Einheit; altröm. Münze = 1/4 As; früheres Medizinalgewicht = 3 Unzen (81,86 g) …   Kleines Konversations-Lexikon

  • Quadrans — Quadrans, lat., der 4. Theil, besonders des As = 3 Unzen, Kupfermünze, s. As; jetzt Gewicht = 3 Unzen …   Herders Conversations-Lexikon

  • quadrans — ou quadrant (entrée créée par le supplément) (ka dran) s. m. Nom donné au quart de la circonférence. ÉTYMOLOGIE    Le même que cadran (voy. ce mot) …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • Quadrans — The quadrans (literally meaning a quarter ) was a low value Roman bronze coin worth one fourth of an as. The quadrans was issued from the beginning of cast bronze coins during the Roman Republic with three pellets representing three unciae as a… …   Wikipedia

  • Quadrans — Der Quadrans ist eine römische Münze, ein Viertel eines As, welche seit der späten Republik das kleinste Nominal des römischen Geldsystems darstellt. In der frühen Republikzeit, zur Zeit der Aes grave Währung, wurde die Münze mit drei Punkten… …   Deutsch Wikipedia

  • quadrans — /kwod ranz/, n., pl. quadrantes /kwo dran teez/. a bronze coin of ancient Rome, the fourth part of an as. [ < L quadrans lit., fourth part] * * * …   Universalium


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.